Overview

B- Farm Worker/Nông dân Jobs in Vancouver, BC at International Hire

Title: B- Farm Worker/Nông dân

Company: International Hire

Location: Vancouver, BC

Hơn 100 vị trí Nông dân làm việc tại nhiều farm khác nhau ở Canada

Work in various farms in Canada

Poultry Farm

Mushroom Farm

Fruit Farm

Dairy Farm

Harvesting

Collecting

Packaging

Milking

Requirements:

Basic English skills
Physically fit
Could work long hours
Commit to long term contract
Minimum 1 year farm experience

NÔNG DÂN

Hơn 100 vị trí nông dân làm việc tại nhiều nông trại khác nhau ở Canada

Làm việc tại các trang trại khác nhau ở Canada

Trang trại gia cầm

Trang trại nấm

Trang trại trái cây

Nơi sản xuất sữa bơ và pho mát

Thu hoạch

Thu nhặt

Đóng gói

Vắt sữa

Yêu cầu:

Kỹ năng tiếng Anh cơ bản: IELTS 4.0

Thể chất phù hợp

Có thể làm việc nhiều giờ

Cam kết hợp đồng dài hạn

Kinh nghiệm trang trại tối thiểu 1 năm

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 80 MB.

About International Hire